6037

המועצה המקומית לתכנון ובניה
זבולון

6033
6034
6035
6043
6042
6044
6045
6047
 • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

  בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה
  הוועדה המקומית עוברת לעבודה במערכת רישוי זמין
  לידיעתכם - החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר.
  ניתן להגיש בקשות למידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות שבאתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה

מועצה אזורית זבולון מלא.jpg

חדשות

 • פרסומי הועדה המקומית לתכנון ובניה זבולון באתר ההנדסי

  בהתאם לתיקון מס' 86 לחוק התכנון והבניה (חובת פרסום הודעות באינטרנט), כלל פרסומי הועדה המקומית יופיעו באתר זה הן בשפה העברית והן בשפה הערבית.

  לצורך איתור וצפייה בפרסומים , יש להיכנס ללשונית "פרסומים".

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.